Content Marketing แท้จริงแล้วสำคัญไฉน?
25/08/2015

c1_03

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามาพลิกโฉมหน้าบทบาทของสื่อแต่ละประเภท ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับกลุ่มผู้รับสารก็ได้เปลี่ยนแปลงไป… เมื่ออำนาจในการตัดสินใจเลือกเปิดรับสื่อเพื่อเสพข้อมูลข่าวสาร และพลังในการสร้างอิทธิพลด้านการแสดงออกทางความคิดได้ตกไปอยู ่ในมือของผู้รับสารหรือผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์…

c2_07

การทำ Content โดยมากจะมุ่งเน้นการสร้าง Brand Awareness และ หล่อหลอม Brand Image โดยป้อนข้อมูลที่มีศักยภาพในการดึงดูด ความสนใจของกลุ่มผู้รับสาร (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) ซึ่ง Content นั้นสามารถแฝงตัวอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ จะเป็นการเรียงร้อย ตัวอักษรในบทความ เช่น Post บน Facebook และ Blog บนเว็บไซต์, การใช้ภาพในการสื่อสารให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์และ สวยงามของ Infographic หรือแม้กระทั่งการใช้ภาพเคลื่อนไหวเข้าช่วย กระตุ้นการทำงานของประสาทสัมผัสเพื่อดึงดูดความสนใจในรูปแบบ ของ VDO เป็นต้น
จึงถึงเวลาแล้วที่บรรดาผู้ผลิตต้องหันมาตระหนักและเอาใจใส่ใน “คุณค่า” และ “คุณภาพ” ของสิ่งที่ตนต้องการจะสื่อออกไปให้มากขึ้น คำว่า Content Marketing จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และโลดแล่นอย่างโดดเด่นเป็น หัวเรือใหญ่อยู่ในวงการการตลาดออนไลน์ตลอดช่วงเกือบปีถึงสองปี ที่ผ่านมา

c3_10

ซึ่งประโยชน์ของการทำ Content Marketing ที่มีคุณภาพอย่างชาญฉลาด จะสามารถสร้างผลประโยชน์ (ไม่เพียงแต่ในรูปแบบของกำไรเท่านั้น) ให้แก่ผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผล 6 ประการดังต่อไปนี้

c4_14

1. ปลูกฝัง Brand Awareness ให้เติบโตใน Mindset ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสั่งสมเป็น Brand Loyalty ได้

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอนาคต

3. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้น ทั้งยังนับเป็นการทำการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งย่อมมีผลต่อ การรักษาฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน

4. กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารสองทาง ซึ่งจะช่วยพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้อย่างเข้มข้นมากกว่าที่เคย

5. เนื่องจากการสื่อสารผ่านทางการทำ Content Marketing เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกรับสารได้อย่างอิสระโดยใช้ วิจารณญาณของตน ซึ่งปราศจากการบังคับยัดเยียด จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอคติต่อแบรนด์

6. เป็นโอกาสและช่องทางอันดีที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรและหล่อหลอม Brand Personality ที่ชัดเจนได้มากกว่าการสื่อสารผ่านช่องทาง Traditional

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก www.growthbee.com, www.pinterest.com

*หมายเหตุ : ภาพประกอบไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด